تلفن:
02133740002
فکس:
02133755515
موبایل:
09100161150
قسمتهای ضروری*