دوره های درسی قابل ارائه آکادمی

اصول حسابداری (2) - سال سوم هنرستان رشتۀ حسابدارى بازرگانى

همراه با پىشرفت ساىر علوم و فنون، حسابدارى نىز در سالهاى اخىر در جهت ارائه اطلاعات دقیقتر و کمکهاى مؤثرتر به مدىران و برنامه رىزان دچار تغىىر و تحول فراوانى شده است. بدون تردىد تفهىم مطالب و مفاهىم حسابدارى نىاز به تمرىن و ممارست دارد که امىد است با تلاشهاى مستمر هنرجوىان و همکارى هنرآموزان در جهت طرح مساىل مختلف در کلاس، اىن نقص برطرف گردد. هم چنىن رهنمودها و پىشنهادهاى صاحب نظران مى تواند در هر چه پربارتر شدن کتاب مؤثر بوده، بدىن وسىله گامى مهم در جهت اعتلاى علمى و تخصصى هنرجوىان برداشته شود.

مفاهیم و روشهای آماری(1)- سال دوم هنرستان رشته حسابداری بازرگانی
  • 2 Students

با پیدایش نخستین دولتها در تاریخ، آمار، هستی یافته است. در گذشته های دور هر دولت شکل گرفته، دارای دستگاههای اداره کننده و هم چنین نیروی ارتش بوده است. به همین جهت به آگاهی از تعداد جمعیت، میزان دارایی و ثروت قلمرو حکومت خود نیاز داشته است تا امکانات و نیازمندیهای ضروری خود را فراهم سازد. دراین باره از زمانهای قدیم، سرشماریهای مختلف از جمعیت، تعداد دامها، محصولات کشاورزی و … انجام می گرفته است که می توان از کشورهای مصر، چین، هند و بابل نام برد. در آغاز، عملیات آماری بسیار ساده بود و فقط بعضی از نمودهای اجتماعی را دربر می گرفت، رفته رفته با رشد تولید، ظهور روابط کالا و پول و درنتیجه با پیچیده تر شدن زندگی اقتصادی و امور دولتی، ثبت و نگهداری حساب نفوس، ثبت مشاغل، محدوده اراضی، دامها و نظایر آن منظم تر و کاملتر شد، درنتیجه کارهای آماری نیز توسعه یافت. ظهور...

مفاهیم و روشهای آماری(2)- سال سوم هنرستان رشته حسابداری بازرگانی

شما دانش آموزان عزىز! در درس مفاهىم و روشهاى آمارى ) 1( با آمار توصىفى آشنا شدىد. آمار استنباطى، شامل آن بخش از روشهاى آمارى است که با کمک داده هاى مشاهده شده، از نمونه هاى مناسب و استخراج شده از جوامع آمارى، به استخراج و بىان نتاىجى علمى و تعمىم نتاىج مزبور به کل جامعه مى پردازد.تئورى نمونه گىرى، تئورى برآورد ) = تخمىن (، آزمون فرضىه ها، سرىهاى زمانى، همبستگى و رگرسىون، بررسى شاخصهاى اقتصادى و مفاهىمى از اىن قبىل، از جمله مقوله هاىى است که در مبحث استنباط آمارى، مورد مطالعه قرار مى گىرند . تئورى احتمالات، مانند پلى است که عبور از آمار توصىفى به آمار استنباطى را ممکن مى سازد.

حسابداری مقدماتی - شاخه کاردانش - گروه تحصیلی مالی و اداری

به نام آن که جان را فکرت آموخت                                به نور خود چراغ دل برافروخت امروزه آشنايي با مفاهيم حسابداري براي تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي اجتناب ناپذير است. در کتاب حاضر سعی شده است که رئوس کلی مباحث حسابداری در حدی که با مطالعۀ آن بتوان به عنوان حسابدار یک مؤسسۀ کوچک فعالیت نمود، تشریح شود. اعتقاد مؤلف بر این است که مطالب مطرح شده در این کتاب کمی فراتر از حسابداری مقدماتی است، لیکن بنا بر ضرورت رعایت سرفصل های مقرر در استانداردهای ابلاغ شده به مؤلف، تلاش شد که حتی الامکان مباحث مطروحه به شکل ساده و قابل فهم بیان گردد.

اصول حسابداری (1) - سال دوم هنرستان رشتۀ حسابدارى بازرگانى

          حسابداری فرآیندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحدهای اقتصادی بخش مهمّی از تصمیم گیریها براساس همین اطلاعات انجام می شود. در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند. هدف اصلی این کتاب آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در این کتاب در قالب حسابداری واحدهای خدماتی و بازرگانی بیان می  شود.  

حسابداری تکمیلی - شاخه کاردانش - گروه تحصیلی مالی و اداری

فقدان کتابی که کلیه سرفصل های استاندارد حسابداری عمومی تکمیلی را به صورت کامل پوشش داده و مورد تأیید دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش باشد، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بر آن داشت تا تألیف کتاب حاضر را در دستور کار خود قرار دهد. مؤلفان بر مبنای استاندارد مهارت و آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی مصوب گروه برنامه ریزی درسی امور مالی و بازرگانی، اقدام به تألیف این کتاب نمودند. کتاب پیش رو مشتمل بر ده فصل آموزشی است که مؤلفان در تدوین آن تمام تلاش و کوشش خود را برای رعایت سرفصل های مصوب صرف کرده اند.

 

 

 

 

 

 

موسسه حساب پردازان متخصص تهران

موسس سامانه اینترنتی آکادمی آموزش مجازی حساب پردازان

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند